"A little progress everyday adds up to big results"

Monday, 25 November 2013

யாருக்குத்தான் இல்லை தாய்ப்பாசம்!

                        என் இல்லத்தருகே புதிதாக ஒரு வீடு கட்டப்பட்டு வந்தது. அங்கே சில தெரு நாய்களும் குடியிருந்தன. ஒருமுறை அவற்றுள் ஒரு நாய் (பெயர்: அம்மு) சில குட்டிகளை அந்த வீட்டிற்குள் ஈன்றிருந்தது. அந்த கட்டப்பட்டு வந்த வீட்டு இரவு நேர காவல்காரர் தினமும் காலை 6 மணியளவில் வீட்டினைப் பூட்டிச்செல்வது வழக்கம். பின் வீடு கட்டுவோர் காலை 9 மணியளவில் மற்றொரு சாவியை வைத்து திறந்து, கட்டிடப் பணியில் ஈடுபடுவர். 2013ம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 16ம் தேதி புயல் காரணமாக சேலத்தில் தொடர்மழை பெய்தது. அதனால் வீடு கட்டுவோர் அன்று வரவில்லை.

                             அவ்வளவுதான்! தன் பிள்ளைகள் வீட்டினுள் இருக்க, வீடு பூட்டியிருப்பதைக் கண்டு அம்மு துடிதுடித்துப் போய்விட்டது. காலை சுமார் 10 மணி முதல் தொடர்ந்து (அழுவும் தோணியில்) ஊளையிட்டுக்கொண்டே இருந்தது. ஆனால், மக்களுக்கு எங்கே புரியும் அதன் பரிதவிப்பு? என் அன்னையும் நானும் அதற்குப் பசிக்கின்றது என்று எண்ணி, ஒரு தட்டில் சிறிதளவு அது எப்பொழுதும் விரும்பி சாப்பிடுகிற தயிர் சாதம் வைத்தோம். ஆனால், அதன் கதறல் ஓயவில்லை. பின்னர், அது வீட்டின் கதவைப் பார்த்துப் பார்த்து ஊளையிடிவதை வைத்து நான், அது தன் பிள்ளைகள் வீட்டினுள் இருக்க, தன்னால் உள்ளே செல்ல முடியாததை எண்ணி பரிதவிக்கிறது என்றுணர்ந்தேன்.

                         என் அன்னையிடம் நான் அதன் கவலையை விவரித்தேன். ஆனால், எங்களால் அப்பொழுது எதுவும் செய்ய முடியவில்லை, ஏனென்றால், எங்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. காவல்கரரின் கைபேசி எண்ணும் எங்களிடத்தில் இல்லை. அதன் பாசத்தைப் பார்த்து எங்களால் அனுதாபப்பட மட்டுமே முடிந்தது. நேரம் மதியம் 2. எனினும் கதறல் ஓயவில்லை. பரிதாபம் பதறித்துடிக்கும் பெரிய நாயின்மீது மட்டுமல்ல; பசியால் பட்டினியில் பரிதவிக்கும் அதன் பிள்ளைகள் மீதும்தான்! என் மனது ஏதேனும் செய்யவேண்டும் எனத்துடித்தது. அதே சமையத்தில் என்ன செய்வதென்றும் புரியவில்லை.

                         இனி மனிதர்களிடம் முறையிட்டு ஒன்றும் நடக்கப்போவதில்லை என்று உணர்ந்த அம்மு, இறுதியில் அந்த வீட்டு கதவருகே இருந்த ஒரு மிகச் சிறிய இடைவெளியில் புக முயற்சித்து 6 முறை தோல்வியுற்றது. ஒவ்வொரு முறையும் தன்  அரை உடல் வீட்டின் உள்ளும், மீதம் வெளியிலும் இருக்க, உடல் மாட்டிக்கொண்டமையால், தன் முழு உடலையும் வெளியே எடுத்தது. ஆனால், 7வது முறை மிகவும் சிரமப்பட்டு உள் நுழைந்துவிட்டது. அதனை கண்ட என் அன்னை, "பார்த்தாயா அதனுடைய தாய்ப்பாசத்தை!", என்றார். நான், "உங்களுடைய தாய்ப்பாசமும் அதன் பாசத்திற்கு இணையானதே!" என்று நினைத்துக்கொண்டு, தலையசைத்தேன்.

"மனிதனே! நீ எவ்வளவு உயரம் சென்றாலும் உன் தாயை மறந்துவிடாதே!
ஏனென்றால், அவருக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை!"

Wednesday, 4 September 2013

My first Interview experience


       Career of an engineer begins with an interview. Interview is a process where the abilities of a candidate are tested to check if the candidate suits for the job/position. In this post, I would like to share my first interview experience.
Introduction:
         My first interview was conducted by Accenture, India in my college (Sona College of Technology, Salem) campus on 1st September, 2013 (Sunday).
Preparation:
      A week before the interview, started my preparation for the interview process. Students with percentage more than 75, right from their 10th standard, were eligible for direct HR with Technical interview (without necessity to take up the Aptitude & Vocabulary written tests). I am one of the privileged students, to take up the direct HR & Technical. I read the ‘Cracking the IT interview’ book and prepared accordingly.
Registration:
          The registration was held on 31st August, 2013 at the Main Computer Laboratory of my college, where we were asked to provide our details like address, passport number, degree and school marks, etc. We were also asked to attach our resume, mark sheet and ID proof copies. While the registration process, the work preference locations were also asked. My preferences were Bangalore, Chennai and Hyderabad in that order.
Interview day:
         Before the interview, a pre-placement talk was held at the Sona Auditorium. There, we were given an overview of the company (Accenture) and its achievements. After that, we were asked to move to PG Auditorium. There, we were split into batches and sent to the ECE block, where the placement cell and the HR department are located. Since the batch allocation was based on the aggregate marks starting from 10th standard, I was in the first batch.
The Interview:
         Before I enter the Interview panel, I was given the registration sheet, which was filled by me the previous day. I entered the interview panel by around 10:30 am. Upon entering the panel, with a smile in my face, I made a handshake with both the interviewers, although I was a bit nervous. Then, I gave them the registration sheet (which also contained the resume attached). When I was asked to sit by one of the interviewers, I thanked him and sat. The conversation went as follows.
(Throughout the following conversation, I meant the person who asked technical questions as ‘Tech’ and the one who asked HR questions as ‘HR’)
Tech : Tell me about yourself.
Me : I’m Suresh, doing final year IT. I am happy to say that a Programming Club has been started in my college because of my initiative. I’ve cleared the Software Developer Level 1 exam conducted by Accenture and Carnegie Mellon University as a part of Accenture Open Education (AOE). I’m one of the Microsoft Student Partners of India. I had also been the Joint Secretary of Tamil (Local Language) development club in my college. I’ve also participated and won in several project presentation contests and debugging contests. (I was shivering at the beginning. They noticed it; but somehow, I managed and later I felt better)
Tech : Inside your college or in other colleges?
Me : Both in my college as well as in other colleges, sir.
Tech : What are the languages you are good at?
Me : I’m good at C, sir.
Tech : Only C?
Me : I also know C++, sir.
Tech : Don’t you know Java?
Me : I would rate myself as 6 or 7 on a scale of 10, sir.
Tech : What’s the primary difference between C and C++?
Me : C is a structured language, where all the functions are global. C++ is an object-oriented language, wherein both the data as well as the functions are put together in a single entity called a class.
Tech : What are the key features of Object-Orientation?
Me : Encapsulation, Polymorphism, Abstraction and Inheritance.
Tech : How will you perform inheritance?
Me : The colon (:) operator is used for inheritance in C++ whereas in Java, the ‘extends’ keyword is used.
Tech : What is an abstract class?
Me : An abstract class is one which can contain abstract methods. An abstract class cannot have an object
Tech : Then, why do we go for interface concept?
Me : Since, multiple inheritance is not supported in Java, the interface concept was introduced, sir. The difference between an abstract class and an interface is that, an abstract class can have abstract methods as well as normal methods, whereas an interface should only have abstract methods. Another advantage of having an interface is that, it could be used as a substitute for macro of C/C++, where we can have final (constant) variables (attributes).
(Then Tech asked a few questions regarding my projects)
HR : What do you feel is the difference between your school and your college life?
Me : In school, I will not interact with people so easily. Also, I never used to do presentations on stages. Only after coming to college, I got rid of my stage fear. My college has helped me a lot by providing enough opportunities to get rid of my stage fear.
HR : What will you do at your free time?
Me : I used to browse the internet, sir.
HR : What kind of information do you browse?
Me : I used to check and respond to mails and at some times, I also used to visit some social networking sites.
HR : Most of the people spend a lot of time in social networking sites. What do you feel about it?
Me : In my point of view, it depends upon the individual who’s using it, sir. Because, there are so many groups available.
HR : How do these groups help?
Me : Sometimes, even Google will not provide answers to our questions, sir. At those times, social networking helps out as there are several groups. Also, in emergency situations like blood requirement, social networking can be used, so that we get more number of responses in short period of time.
HR : What do you want to be by 10 years from now? Do you have any idea or you want life to just go like that?
Me : No, sir. I have some plans.
HR : What are those plans?
Me : I would like to be in a good position like Team Lead. …
(There was an interrupt asking whether the interviewers need coffee or tender coconut. By the time they reply, I was thinking about how to continue my answer).
Me : Because, by 10 years, I might have got some experience and so, I would like to be a team lead.
HR : So, you have done lot of co-curricular activities. You’ve been a bright student. What made you to do so?
Me : It’s just because of the interest, sir. Every time I participate in a contest, from the feedback, I try to improve myself. Hence, I could gain new exposure and experience from each event.
(Now, he wanted to complete filling the registration form and so, asked questions about filling that.)
HR : So, you’ve not worked with Accenture before, right?
Me : Yes, sir. I have not.
HR : No gaps between studies?
Me : No gaps, sir.
HR : Tell your work preference.
Me : Sir, I would work at any place.
(He kept me asking and I had been repeating the same for 3 times)
HR : Chennai, Bangalore or Hyderabad. Which is your first preference?
Me : Bangalore, sir.
HR : Next preference?
Me : Chennai, sir.
HR : Third is Hyderabad, right?
Me : Yes, sir. But, it’s not that I’ll be working only in these places.
HR : (After writing down my preferences in the registration sheet, which also acted as evaluation sheet). Do you have any more questions to ask? (looking at Tech)
Tech : No.
(I got up. They made a handshake with me. I thanked them and came out.)

After the interview:
           The total interview was not more than 10 minutes. I came out with a relaxation, spoke to my HOD (Dr. J. Akilandeswari) and former HOD (Dr. B. Saravanan). Right from 10:45 am, I was staying in the college waiting for the results. By 1:30 pm, the written round results were announced where only 67 out of 200+ were selected for the interview.

Result declaration:
            We all were waiting in the PG auditorium since 6:15 pm for the declaration of the results. I had dinner by 7:30 pm in a nearby hotel. Then, again we were waiting from 8:30pm. The results were announced by 10pm. HODs of various departments, placement cell team, Accenture recruiters, college chairman, secretary, principal and several staff were also present at the auditorium while the results were announced. The total count was 383, out of which, I was one among them. Felt happy. But, as soon as the entire list of selected candidates has been read by 11 pm, there were some weeping faces in the auditorium. As I came out, I could see some parents giving sweet to their children, who were Accenture employees from then.
One’s birth and education becomes meaningful, only when his/her career begins

Sunday, 16 September 2012

Clear explanation of Java's Ugly Syntax

Introduction:
               Most of the Java programmers might have worked with the (Ugly) syntax of an anonymous class. This post will cleanly explain the Ugly syntax (especially with Anonymous classes) of Java. For example,  consider the button click event in Java Swing.

class EventHandler implements ActionListener
{
         public void actionPerformed(ActionEvent e)
         {
                     // Code that handles the event
         }
}

// Somewhere else
ActionListener e = new EventHandler();
button_object.addActionListener(e);


This is a very straight forward way, where each and every process is done step by step. Now, before moving on to the equivalent ugly syntax code, we must be knowing 5 Java concepts.

1. Interface object concept:
                                 An interface can have an object to which, an object of the one of the classes implementing it, can be assigned. For example, in the above code, ActionListener is an interface and e is an object of it. We have instantiated e by invoking the new operator on the EventHandler class (which implements the ActionListener interface).

2. Anonymous object concept:
                                 The synonym for the term 'Anonymous' is 'nameless'. There might be some situations when we would require the object of a particular class, in just one statement. In such cases to avoid 2 lines of code, we may go for an Anonymous object. 

For example:

ActionListener e = new EventHandler();

button_object.addActionListener(e);


could be written as

button_object.addActionListener(new EventHandler());

                           This is done purely to reduce the lines of code; however doing so affects the readability of the code, whereas the efficiency of the code remains unaltered.

3. Method implementation specific to an object:
                                While writing multi-threading code in Java, one might have written code something like this.

Thread t = new Thread()
{
          public void run()
          {
                   // Thread code
          }
};


One can say that this code implements the method run(), which is specific to the object t.

4. Method implementation specific to an instance of an interface:
                          This is nothing but the combination of the concepts 1 and 3. This concept will be well understood with the following examples.

Runnable t = new Thread()
{
     public void run()
     {
          // Thread code

     }
};


Using this concept with the ActionListener interface,

ActionListener e = new EventHandler()
{
          public void actionPerformed(ActionEvent e)
         {
                     // Code that handles the event
         }
};


5. Anonymous class concept:
                              Bit tricky to understand, but would be simple with an example. The syntax of an anonymous class is
new <Implemented interface/Super class>()
{
           // Code inside the class
}

For example,
class A
{
       // block of A
}
interface B
{
       // block of B
}
class C extends A implements B
{
       // block of C
}
class Main
{
        B b = new B()
        {
               // methods of the interface B are implemented here
        };
}

                 
Putting them all together:                        
                            Now, we are going to put them all together. So, the click event code (mentioned in the second paragraph) can be written as follows.

button_object.addActionListener ( new ActionListener()
{
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
            // Code that handles the event
        }
} );


                Well...! Hope you might have understood. If not, please don't worry, you will understand it when you use these concepts in your code.

Now tell me, isn't Java interesting and challenging ?

Sunday, 9 September 2012

Running Java Applet in free website domain

                           As a Java programmer, everyone will know that Java can be embedded in Web pages as Applets. This post will show how an Applet can be embedded in a Web page, which is hosted in a free domain.

Step 1: Make the Java applet source file ready.
Step 2: Compile the Java applet to get the class file.
Step 3: Write an HTML code, embedding the Applet.
Step 4: Create a free domain using one of the free hosting services like 000webhost
Step 5: Upload the .class and the .html files into the same directory

Share the URL with your friends and enjoy!

Sunday, 2 September 2012

Effective utilization of resources


                Initially I would like to inform that this post is not to hurt anybody. The only intension of this post is to make people to utilize the available resources efficiently

             We, the homosapiens, keep telling that certain resources are not abundantly available. Now-a-days, electricity is very scarce in India. This is very evident as most of us might have been facing many problems because of frequent and unannounced power cuts.

                  Do you think that electricity is really insufficient ? That might be true to some extent, but, what I feel is that some people are overusing (and thereby wasting) it. The variations are very drastic in the country. When there is a group of people suffering because of power cut, there is a group which consumes electricity without any use. There are some people who are waiting for the power to type their documents in a computer. There are also people who keep their computer turned on the whole day whether or not they are using it.

                   Petrol hike keeps persisting because of the inefficient usage of it. People start preserving a thing, only when there occurs a scarcity. If a certain resource is abundantly available, we use it to a greater extent. Why not we preserve that particular resource inspite of its abundant availability ? We expect certain things as a rule. For example, some of us use helmets for the sake that it's compulsory and not for our own safety. Another example is the rain water harvesting scheme of Tamil Nadu government a few years ago.

                     I don't mean that we should limit the usage of resources. My point is that don't use any resource unless it is needed (or in other words, don't unnecessarily use any resource).

"It's our duty to leave behind all the resources to our future generations"

Tuesday, 28 August 2012

Curriculum Vitae structure

                         The following is the curriculum vitae structure suggested by Infosys during my industrial visit with my friends.

1. Contact address
2. Educational designation in the order college, 12th, 10th
3. Career objective
4. Project experience
5. Project achievement
6. Work experience (in NGOs etc)
7. Rewards and recognitions
8. Extra-curricular activities
9. Extra-curricular activities (non-technical rewards and recognitions)
10. Personal details

Monday, 27 August 2012

Common interview questions

              On 25th August, 2012, I had been to Infosys, Bangalore with my friends as industrial visit. There, common interview questions were discussed by the Infosys workers. Those questions are listed below.

1. Tell me about yourself
2. What are your career goals (short term and long term)?
3. Why do you prefer to work with us?
4. What is your biggest achievement in life?
5. How do you handle failure?
6. How do you deal with the change?
7. What salary do you expect?
8. Would you like to ask us any questions?
9. What is unique in you?
10. What are your likes and dislikes in teamwork?
11. How have you contributed for events in your college?
12. How do you update yourself?
13. What are the frequent websites you visit or frequent books you read?
14. What is your favorite pastime?